Doula

Vad är en Doula?

[column class=”doulatext”]Konceptet av en Doula är inte nytt. Personlig support från en nära vän eller familjemedlem under förlossningen har varit en tradition som går tillbaka många år i alla kulturer. Däremot finns det många kvinnor som inte lever i ett samhälle där en syster, mamma, moster eller vän, finns till för att ge stöd under graviditeten, förlossningen, eller inte heller under den första tiden som ny mamma. Dessa upplevelser kan, utan stöd, upplevas främmande, till och med skrämmande och kan få en kvinna att känna sig vilsen. En Doula hjälper till att fylla den luckan genom att ge icke medicinskt stöd åt kvinnan och hennes partner.

”En Doula tar inte platsen av mödravårdens service, istället är hon ett extra stöd och en informationskälla som hjälper till att avlasta systemet.”

Föräldrastödets doulor är kvinnor som har erfarenhet av graviditet, förlossningar och spädbarnstiden. De har valt att frivilligt fungera som medmänniskor som ger stöd och information till den födande kvinnan och hennes närmaste.

En Doula är en utbildad och erfaren professionell som ger kontinuerlig fysisk, känslomässig och informativ (icke medicinska) råd till den födande kvinnan och hennes partner. Doulan vet att varje förlossning är unik och att det är viktigt att kvinnan får föda på sina egna villkor. Hon har en positiv syn på födande och en stark tilltro till kvinnans egen förmåga att föda.

Två av doulans viktigaste egenskaper är lyhördhet och ödmjukhet. Hon måste vara lyhörd för föräldrarnas önskemål och ödmjuk inför sin egen roll under förlossningen. Doulan är alltid till för föräldrarna. Hennes uppgift är att göra allt som står i hennes makt för att föräldrarna ska få en så positiv upplevelse som möjligt av sin förlossning. [/column]

[column class=”doulatext”]Om förlossningsupplevelsen blir positiv eller ej beror inte så mycket på var man föder, hur lång tid förlossningen tar eller vilken form av smärtlindring man använder. Det beror i stället på vilket stöd man får, om man upplever att man blir sedd och respekterad, samt på hur trygg man känner sig i födandet.

Doulans roll är klar. Hon är ett stöd för föräldrarna, inte en extra barnmorska. En doula har inget medicinskt ansvar, ger inga medicinska råd och hennes roll är tydligt avgränsad i förhållande till personalen på förlossningsavdelningen. Under nästan alla tidsepoker, och i nästan alla kulturer, har det funnits andra kvinnor runt den födande kvinnan. De har funnits där för att dela med sig av sin erfarenhet, sina praktiska kunskaper, sin styrka och sitt lugn. Erfarna kvinnors stöd till andra kvinnor under graviditet, förlossning och barnsängstid har inneburit ett slags systerskap, som har förts vidare från kvinna till kvinna, från generation till generation.

Men i och med att förlossningarna mer och mer flyttat in på sjukhusen har denna viktiga del av stödet till den födande kvinnan glömts bort. Något viktigt har därmed gått förlorat. Att föda barn är idag medicinskt säkrare – men ofta ensammare och mer stressfyllt än tidigare.

”Att föda med stöd av en doula är ett sätt att återknyta till denna historiska kvinnotraditionen.”

Rollen som doulan har ofta beskrivits som att hon är ett komplement till det professionella stödet. Hon ger stöd som innebär närvaro och känslomässig stöd i form av uppmuntran, stöd och vägledning. Doulan ger även kvinnan och hennes partner information samt hjälper till att underlätta kommunikationen till vårdpersonalen, genom att hjälpa kvinnan att uttrycka sina behov och önskemål. Hon stödjer även kvinnan genom att ge beröring och massage, visar kvinnan olika copingstrategier i form av andningsteknik och avslappningsövningar samt föreslår olika kroppsställningar och uppmuntrar till fysisk.[/column]